share
source
Add pictures
Nizhny Novgorod - Calisthenics Park - Sberbank of Russia

Nizhny Novgorod - Calisthenics Park - Sberbank of Russia

Sberbank of Russia, Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast 603101, Russia
Add pictures to this park to become its ambassador.