share
Add pictures
Dresden - Calisthenics Park - Fakultät Erziehungswissenschaften Weberplatz

Dresden - Calisthenics Park - Fakultät Erziehungswissenschaften Weberplatz

Fakultät Erziehungswissenschaften Weberplatz, Weberplatz 5, Dresden, Saxony 01217, Germany
Add pictures to this park to become its ambassador.